Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư thông qua việc tuân thủ chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”). Chính sách này mô tả các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc bạn có thể cung cấp (“Thông tin cá nhân”) trên sikortex.com trang web (“Trang web” hoặc “Dịch vụ”) và mọi sản phẩm và dịch vụ liên quan của nó (gọi chung là “Dịch vụ”) cũng như các biện pháp thực tiễn của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ Thông tin cá nhân đó. Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cũng như cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin đó.

Chính sách này là thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn (“Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”) và Suzhou Sikor Industry Co.,Ltd (hoạt động kinh doanh với tư cách “SIKOR”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) . Nếu bạn ký kết thỏa thuận này thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó với thỏa thuận này, trong trường hợp đó các thuật ngữ “Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn” sẽ đề cập đến đối với thực thể đó. Nếu bạn không có thẩm quyền đó hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này, bạn không được chấp nhận thỏa thuận này và không được truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Chính sách này. Chính sách này không áp dụng cho hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không tuyển dụng hoặc quản lý.

Thu thập thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà qua đó ai đó có thể nhận dạng bạn là một cá nhân cụ thể, có thể nhận dạng được. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng được cung cấp trên Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số Thông tin cá nhân nhất định (ví dụ: tên và địa chỉ email của bạn).

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cố tình cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo tài khoản hoặc điền vào bất kỳ biểu mẫu nào trên Trang web. Khi được yêu cầu, thông tin này có thể bao gồm những thông tin sau:

  • Thông tin liên hệ (như địa chỉ email, số điện thoại, v.v.)
  • Bất kỳ tài liệu nào khác mà bạn sẵn lòng gửi cho chúng tôi (chẳng hạn như bài viết, hình ảnh, phản hồi, v.v.)

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của mình, nhưng khi đó bạn có thể không tận dụng được một số tính năng trên Trang web. Những người dùng không chắc chắn về thông tin nào là bắt buộc có thể liên hệ với chúng tôi.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ Thông tin cá nhân nào thông qua Trang web và Dịch vụ. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web và Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin cá nhân của đứa trẻ đó khỏi Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con mình và giúp thực thi Chính sách này bằng cách hướng dẫn con cái họ không bao giờ cung cấp Thông tin cá nhân thông qua Trang web và Dịch vụ mà không có sự cho phép của chúng. Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các bậc cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc chăm sóc trẻ em thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo rằng con cái của họ được hướng dẫn không bao giờ tiết lộ Thông tin cá nhân khi trực tuyến mà không có sự cho phép của chúng.

Sử dụng và xử lý thông tin được thu thập

Chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu và người xử lý dữ liệu khi xử lý Thông tin cá nhân, trừ khi chúng tôi đã ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu với bạn, trong trường hợp đó bạn sẽ là người kiểm soát dữ liệu và chúng tôi sẽ là người xử lý dữ liệu.

Vai trò của chúng tôi cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào tình huống cụ thể liên quan đến Thông tin cá nhân. Chúng tôi hành động với tư cách là người kiểm soát dữ liệu khi chúng tôi yêu cầu bạn gửi Thông tin cá nhân cần thiết để đảm bảo quyền truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu vì chúng tôi xác định mục đích và phương tiện xử lý Thông tin cá nhân.

Chúng tôi hành động với tư cách là bộ xử lý dữ liệu trong các tình huống khi bạn gửi Thông tin cá nhân thông qua Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi không sở hữu, kiểm soát hoặc đưa ra quyết định về Thông tin cá nhân đã gửi và Thông tin cá nhân đó chỉ được xử lý theo hướng dẫn của bạn. Trong những trường hợp như vậy, Người dùng cung cấp Thông tin cá nhân đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu.

Để cung cấp Trang web và Dịch vụ cho bạn hoặc để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý, chúng tôi có thể cần thu thập và sử dụng một số Thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn không cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu, chúng tôi có thể không cung cấp được cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Tạo và quản lý tài khoản người dùng
  • Trả lời các câu hỏi và đề nghị hỗ trợ
  • Bảo vệ khỏi sự lạm dụng và người dùng độc hại
  • Điều hành và vận hành Trang web và Dịch vụ

Việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Trang web và Dịch vụ, nơi bạn sống trên thế giới và nếu một trong những điều sau áp dụng: (i) bạn đã đồng ý cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể; (ii) việc cung cấp thông tin là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với bạn và/hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ nào trước hợp đồng; (iii) việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà bạn phải tuân theo; (iv) việc xử lý có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc việc thực thi thẩm quyền chính thức được giao cho chúng tôi; (v) việc xử lý là cần thiết vì mục đích vì lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi.

Lưu ý rằng theo một số luật, chúng tôi có thể được phép xử lý thông tin cho đến khi bạn phản đối việc xử lý đó bằng cách chọn không tham gia mà không cần phải dựa vào sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào khác. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ vui lòng làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho việc xử lý và đặc biệt liệu việc cung cấp Thông tin cá nhân có phải là yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng hay yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng hay không.

Quản lý thông tin

Bạn có thể xóa một số Thông tin cá nhân nhất định mà chúng tôi có về bạn. Thông tin cá nhân bạn có thể xóa có thể thay đổi khi Trang web và Dịch vụ thay đổi. Tuy nhiên, khi bạn xóa Thông tin cá nhân, chúng tôi có thể duy trì một bản sao Thông tin cá nhân chưa được sửa đổi trong hồ sơ của chúng tôi trong khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ của chúng tôi với các chi nhánh và đối tác của chúng tôi cũng như cho các mục đích được mô tả bên dưới. Nếu bạn muốn xóa Thông tin cá nhân hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Tiết lộ thông tin

Tùy thuộc vào Dịch vụ được yêu cầu hoặc khi cần thiết để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào bạn yêu cầu, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh, công ty có hợp đồng và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Nhà cung cấp dịch vụ”) mà chúng tôi dựa vào để hỗ trợ hoạt động của Trang web và Dịch vụ có sẵn cho bạn và có chính sách bảo mật nhất quán với chính sách của chúng tôi hoặc những người đồng ý tuân theo chính sách của chúng tôi đối với Thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào với bên thứ ba và sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào với các bên thứ ba không liên kết.

Nhà cung cấp dịch vụ không được phép sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Nhà cung cấp dịch vụ chỉ được cung cấp thông tin họ cần để thực hiện các chức năng được chỉ định và chúng tôi không ủy quyền cho họ sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho mục đích tiếp thị của riêng họ hoặc các mục đích khác.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận nếu pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, chẳng hạn như để tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự và khi chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ bạn. an toàn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ.

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn.

Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào có nguồn gốc từ hoặc kết hợp Thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa thông tin đó, nhưng không theo cách có thể nhận dạng cá nhân bạn. Sau khi hết thời gian lưu giữ, Thông tin cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền cải chính và quyền di chuyển dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời hạn lưu giữ.

Bánh quy

Trang web và Dịch vụ của chúng tôi sử dụng “cookie” để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Cookie là một tệp văn bản được máy chủ trang web đặt trên đĩa cứng của bạn. Cookies không thể được sử dụng để chạy chương trình hoặc phát tán virus vào máy tính của bạn. Cookie được gán riêng cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin nhằm mục đích bảo mật và cá nhân hóa cũng như cho mục đích thống kê. Xin lưu ý rằng bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie theo mặc định, nhưng bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu muốn.

Phân tích dữ liệu

Trang web và Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba sử dụng cookie, đèn hiệu web hoặc các công nghệ thu thập thông tin tương tự khác để thu thập thông tin sử dụng và hoạt động tiêu chuẩn trên Internet. Thông tin được thu thập được sử dụng để biên soạn các báo cáo thống kê về hoạt động của Người dùng, chẳng hạn như tần suất Người dùng truy cập Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, họ truy cập những trang nào và trong bao lâu, v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin thu được từ các công cụ phân tích này để theo dõi hiệu suất và cải thiện Trang web và Dịch vụ.

Tín hiệu không theo dõi

Một số trình duyệt kết hợp tính năng Không theo dõi để báo hiệu cho các trang web bạn truy cập rằng bạn không muốn hoạt động trực tuyến của mình bị theo dõi. Việc theo dõi không giống như việc sử dụng hoặc thu thập thông tin liên quan đến một trang web. Đối với những mục đích này, theo dõi đề cập đến việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người tiêu dùng sử dụng hoặc truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khi họ di chuyển qua các trang web khác nhau theo thời gian. Cách các trình duyệt truyền tín hiệu Không theo dõi vẫn chưa thống nhất. Do đó, Trang web và Dịch vụ chưa được thiết lập để diễn giải hoặc phản hồi các tín hiệu Không theo dõi do trình duyệt của bạn truyền đạt. Mặc dù vậy, như được mô tả chi tiết hơn trong Chính sách này, chúng tôi hạn chế việc sử dụng và thu thập Thông tin cá nhân của bạn. Để biết mô tả về các giao thức Không theo dõi dành cho trình duyệt và thiết bị di động hoặc để tìm hiểu thêm về các lựa chọn có sẵn cho bạn, hãy truy cập internetcookies.com

Tính năng truyền thông xã hội

Trang web và Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút Facebook và Twitter, nút Chia sẻ này, v.v. (gọi chung là “Tính năng truyền thông xã hội”). Các Tính năng truyền thông xã hội này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang bạn đang truy cập trên Trang web và Dịch vụ của chúng tôi và có thể đặt cookie để cho phép Tính năng truyền thông xã hội hoạt động bình thường. Tính năng truyền thông xã hội được lưu trữ bởi các nhà cung cấp tương ứng hoặc trực tiếp trên Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Tương tác của bạn với các Tính năng truyền thông xã hội này được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của các nhà cung cấp tương ứng.

Thư điện tử quảng cáo

Chúng tôi cung cấp các bản tin điện tử mà bạn có thể tự nguyện đăng ký bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cam kết giữ bí mật địa chỉ email của bạn và sẽ không tiết lộ địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được cho phép trong phần sử dụng và xử lý thông tin hoặc cho mục đích sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba để gửi những email đó. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin được gửi qua e-mail theo luật pháp và quy định hiện hành.

Để tuân thủ Đạo luật CAN-SPAM, tất cả các email được gửi từ chúng tôi sẽ nêu rõ email đó đến từ ai và cung cấp thông tin rõ ràng về cách liên hệ với người gửi. Bạn có thể chọn ngừng nhận bản tin hoặc email tiếp thị của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký có trong những email này hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, bạn sẽ tiếp tục nhận được các email giao dịch cần thiết.

Thông báo đẩy

Chúng tôi cung cấp thông báo đẩy mà bạn cũng có thể tự nguyện đăng ký bất kỳ lúc nào. Để đảm bảo thông báo đẩy đến đúng thiết bị, chúng tôi sử dụng nhà cung cấp thông báo đẩy bên thứ ba dựa vào mã thông báo thiết bị duy nhất cho thiết bị của bạn do hệ điều hành của thiết bị phát hành. Mặc dù có thể truy cập danh sách mã thông báo thiết bị nhưng chúng sẽ không tiết lộ danh tính, ID thiết bị duy nhất hoặc thông tin liên hệ của bạn cho chúng tôi hoặc nhà cung cấp thông báo đẩy bên thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin được gửi qua e-mail theo luật pháp và quy định hiện hành. Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn ngừng nhận thông báo đẩy, chỉ cần điều chỉnh cài đặt thiết bị của mình cho phù hợp.

Trang web và Dịch vụ chứa các liên kết đến các tài nguyên khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật của các nguồn khác hoặc bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi rời khỏi Trang web và Dịch vụ cũng như đọc các điều khoản về quyền riêng tư của từng tài nguyên có thể thu thập Thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật thông tin bạn cung cấp trên máy chủ trong môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý nhằm nỗ lực bảo vệ khỏi việc truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép Thông tin cá nhân trong sự kiểm soát và lưu ký của chúng tôi. Tuy nhiên, không thể đảm bảo việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây.

Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng (i) có những hạn chế về bảo mật và quyền riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (ii) tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin cũng như dữ liệu được trao đổi giữa bạn với Trang web và Dịch vụ không thể được đảm bảo; và (iii) bất kỳ thông tin và dữ liệu nào như vậy có thể bị bên thứ ba xem hoặc giả mạo trong quá trình truyền tải, bất chấp những nỗ lực tốt nhất.

Vì tính bảo mật của Thông tin cá nhân phụ thuộc một phần vào tính bảo mật của thiết bị bạn sử dụng để liên lạc với chúng tôi và tính bảo mật bạn sử dụng để bảo vệ thông tin xác thực của mình, vui lòng thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin này.

Vi phạm dữ liệu

Trong trường hợp chúng tôi biết rằng tính bảo mật của Trang web và Dịch vụ đã bị xâm phạm hoặc Thông tin cá nhân của Người dùng đã bị tiết lộ cho các bên thứ ba không liên quan do hoạt động bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc tấn công bảo mật hoặc gian lận, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp thích hợp hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều tra và báo cáo, cũng như thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp xảy ra vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi tin rằng có nguy cơ gây tổn hại hợp lý cho Người dùng do vi phạm hoặc nếu pháp luật yêu cầu thông báo. Khi thực hiện việc này, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Trang web.

Những thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách này hoặc các điều khoản liên quan đến Trang web và Dịch vụ bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Khi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông báo cho bạn theo những cách khác theo quyết định riêng của chúng tôi, chẳng hạn như thông qua thông tin liên hệ bạn đã cung cấp.

Phiên bản cập nhật của Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng Chính sách sửa đổi trừ khi có quy định khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau ngày Chính sách sửa đổi có hiệu lực (hoặc hành động khác được chỉ định tại thời điểm đó) sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Tuy nhiên, nếu không có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không sử dụng Thông tin cá nhân của bạn theo cách khác biệt đáng kể so với những gì đã nêu tại thời điểm Thông tin cá nhân của bạn được thu thập.

Chấp nhận chính sách này

Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của nó. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ cũng như gửi thông tin của mình, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ. Chính sách bảo mật này được tạo ra với sự trợ giúp của Chính sách của trang web.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách này, thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới:

[email protected]

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các khiếu nại và tranh chấp, đồng thời thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để tôn trọng mong muốn của bạn trong việc thực hiện các quyền của mình nhanh nhất có thể và trong mọi trường hợp, trong khoảng thời gian do luật bảo vệ dữ liệu hiện hành quy định.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 23 tháng 5 năm 2023

Được tạo bằng trình tạo chính sách bảo mật của WebsitePolicies

Yêu cầu sản phẩm

/vi/chinh-sach-quyen-rieng-tu-2/